ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Thuû tuïc caáp pheùp xaây döïng
Công trình hạ tầng kỹ thuật
Gồm có (2 bộ) :

1 . Ðơn xin cấp GPXD ( Mẫu kèm theo ).

2 . Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao không có chứng thực thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu) một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất.

3 .
Bản đồ đo đạc vị trí khu đất do cơ quan có tư cách pháp nhân đo đạc lập (tại những nơi chưa có bản đồ địa chính).

4 . Đối với công trình hạ tầng kỹ thuật : đường giao thông, đường dây tải điện, tuyến cấp nước, tuyến thoát nước, dẫn khí, bản vẽ gồm các thành phần sau :
 
- Tổng mặt bằng công trình trên lô đất, tỷ lệ 1/200 - 1/500 ; kèm theo họa đồ vị trí công trình có thể hiện số lô, ranh thửa đất và ranh lộ giới.

- Mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt công trình, tỷ lệ 1/100 - 1/200.

- Mặt bằng móng, sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, chất thải, tỷ lệ 1/100-1/200.
 
5 . Văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý ngành liên quan theo các quy định pháp luật.