ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Thuû tuïc caáp pheùp xaây döïng
Công trình tượng đài, tranh hoành tráng
Gồm có (2 bộ) :

1 . Ðơn xin cấp GPXD ( Mẫu kèm theo ).

2 . Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao không có chứng thực thì phải kèm theo bản chính để đối chiếu) một trong những giấy tờ về quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất.

3 . Bản đồ đo đạc vị trí khu đất do cơ quan có tư cách pháp nhân đo đạc lập (tại những nơi chưa có bản đồ địa chính).

4 .
Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình gồm có:
 
- Sơ đồ vị trí công trình.

- Tổng mặt bằng công trình, tỷ lệ 1/200 - 1/500.

- Mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/100.

- Mặt bằng móng, tỷ lệ 1/100 - 1/200.