ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Sô ñoà toå chöùc
A - SƠ ĐỒ TỔ CHỨC:
B - BAN LÃNH ĐẠO
B - CƠ CẤU NHÂN SỰ