ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Naêng löïc ñoäi nguõ
I. LÃNH ĐẠO CÔNG TY:

Giám đốc: KTS. Phan Đức Hải   -  Điện thoại: 0903.501.590
 
II. CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP:

1. KTS. Phan Đức Hải

2. KS. Phan Thị Tám

3. KS. Đinh Thế Hoa

4. KS. Hoàng Đình Thiều

5. KS. Võ Văn Quang
 
III. DANH SÁCH CÁC KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ TIÊU BIỂU :

TT
Họ và tên
 Nghề nghiệp
Năm công tác
Nhiệm vụ
Chức năng
1
 Phan Đức Hải
Kiến trúc sư
28
Chủ nhiệm thiết kế
Giám đốc
2
 Phan Thị Tám
Kỹ sư XD- hạ tầng
30
Chủ trì kết cấu hạ tầng
Phó giám đốc
3
 Nguyễn Bá Việt
Kỹ sư xây dựng
13
Chủ trì Thiết kế kết cấu
 Trưởng phòng 
4
 Nguyễn Xuân Diệu Hiền
Kiến trúc sư
12
Chủ trì Thiết kế kiến trúc
Trưởng phòng 
5
Hoàng Đình Thiều
Kỹ sư xây dựng
30
Lập dự án
 
6
 Lê Bá Khánh
Kỹ sư xây dựng
5
Thiết kế kết cấu
 
7
 Phạm Dũng
Kỹ sư cấp thoát nước
7
Thiết kế điện, nước
Chủ trì thiết kế 
8
 Lê Đức Quang Vũ
Kiến trúc sư
2
Thiết kế kiến trúc
 
9
 Phạm Trần Minh Yên
Kiến trúc sư
4
Thiết kế kiến trúc
 
10
 Võ Đại Hùng
Kiến trúc sư
8
Thiết kế kiến trúc
Chủ trì thiết kế
11
 Nguyễn Khắc Linh
Kiến trúc sư
8
Thiết kế kiến trúc
Chủ trì thiết kế 
12
 Phan Thanh Thống
Kiến trúc sư
6
Thiết kế kiến trúc
 
13  Lê Vũ Minh Kiến trúc sư 5 Thiết kế kiến trúc  
14
 Đinh Thế Hoa
Kỹ sư hạ tầng
12
Thiết kế điện, nước
 Chủ trì thiết kế
15
Nguyễn Thị Hồng Hà
Kỹ sư xây dựng
16
Thiết kế kết cấu
 
16
 Võ Văn Quang
Kỹ sư giao thông
12
Thiết kế giao thông
Chủ trì thiết kế
17  Nguyễn Đình Thắng Kỹ sư điện 19 Thiết kế điện  
18
 Trần Ngọc Vũ
Kỹ sư xây dựng
15
Thiết kế kết cấu
Chủ trì thiết kế
19
 Cao Quang Hoài
Cử nhân kinh tế
12
Lập dự toán
 
20  Hồ Nhật Trường Kỹ sư kinh tế xây dựng 3 Dự án - Dự toán  
21  Nguyễn Thị Hải Kỹ sư kinh tế xây dựng 5 Lập dự toán  
22
 Nguyễn Thị Diễm Duyên
Cử nhân kinh tế
18
Kế hoạch - Tài vụ
Trưởng phòng
23
 Nguyễn Thị Thu Trâm
Cử nhân kinh tế
11
Kế toán trưởng
 
24
 Phan Thị Dạ Thảo
Cử nhân kinh tế
12
Dự án kinh tế XD
 
25
 Nguyễn Thị Kim Thoa
Cử nhân kinh tế
12
Hành chính
 
26  Huỳnh Thị Thanh Trân Cử nhân kinh tế 8 Hành chính  
27  Nguyễn Quốc Toản Kỹ sư Tin học 12 Thiết kế ELV  Trưởng phòng