ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Naêng löïc ñoäi nguõ
I. LÃNH ĐẠO CÔNG TY:

Giám đốc: KTS. Phan Đức Hải   -  Điện thoại: 0903.501.590
 
II. CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP:

1. KTS. Phan Đức Hải

2. KS. Phan Thị Tám

3. KS. Đinh Thế Hoa

4. KS. Hoàng Đình Thiều

5. KS. Võ Văn Quang
 
III. DANH SÁCH CÁC KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ TIÊU BIỂU :

TT
Họ và tên
 Nghề nghiệp
Năm công tác
Nhiệm vụ
Chức năng
1
 Phan Đức Hải
Kiến trúc sư
28
Chủ nhiệm thiết kế
Giám đốc
2
 Phan Thị Tám
Kỹ sư XD- hạ tầng
30
Chủ trì kết cấu hạ tầng
Phó giám đốc
3
 Nguyễn Bá Việt
Kỹ sư xây dựng
13
Chủ trì Thiết kế kết cấu
 Trưởng phòng 
4
 Phạm Văn Đông
Kiến trúc sư
3
Thiết kế kiến trúc
 
5
 Phạm Ngọc Nam
Kỹ sư xây dựng
5
Thiết kế kết cấu
 
6
 Lê Bá Khánh
Kỹ sư xây dựng
5
Thiết kế kết cấu
 
7
 Phạm Dũng
Kỹ sư cấp thoát nước
7
Chủ trì thiết kế
cấp thoát nước
Chủ trì thiết kế 
8
 Lê Đức Quang Vũ
Kiến trúc sư
3
Thiết kế kiến trúc
 
9
 Lâm Quang Hồng
Kiến trúc sư
3
Thiết kế kiến trúc
 
10
 Lê Thị Thùy Liên
Kiến trúc sư
3
Thiết kế kiến trúc
 
11
 Nguyễn Khắc Linh
Kiến trúc sư
8
Chủ trì
Thiết kế kiến trúc
Trưởng phòng
12
 Phan Thanh Thống
Kiến trúc sư
6
Thiết kế kiến trúc
 
13  Phạm Xuân Hữu Kiến trúc sư 3 Thiết kế kiến trúc  
14
 Đinh Thế Hoa
Kỹ sư điện
12
Thiết kế điện
 Chủ trì thiết kế
15
Nguyễn Thị Hồng Hà
Kỹ sư xây dựng
16
Thiết kế kết cấu
 
16
 Võ Văn Quang
Kỹ sư giao thông
12
Thiết kế giao thông
Chủ trì thiết kế
17  Trần Đình Phú Kỹ sư điện 3 Thiết kế điện  
18
 Trần Ngọc Vũ
Kỹ sư xây dựng
15
Thiết kế kết cấu
Chủ trì thiết kế
19
 Nguyễn Hồng Phong
Kỹ sư xây dựng
3
Thiết kế kết cấu
 
20  Nguyễn Thị Thương Kỹ sư kinh tế xây dựng 3 Dự án - Dự toán  
21  Nguyễn Thị Hải Kỹ sư kinh tế xây dựng 6 Lập dự toán  
22
 Nguyễn Thị Diễm Duyên
Cử nhân kinh tế
18
Kế hoạch - Tài vụ
Trưởng phòng
23
 Nguyễn Thị Thu Trâm
Cử nhân kinh tế
11
Kế toán trưởng
 
24
 Phan Thị Dạ Thảo
Cử nhân kinh tế
12
Dự án kinh tế XD
 
25
 Nguyễn Thị Kim Thoa
Cử nhân kinh tế
12
Hành chính
 
26  Phan Đức Thành Cử nhân Tin học 6 Hành chính  
27  Nguyễn Quốc Toản Kỹ sư Tin học 13 Thiết kế ELV  Trưởng phòng