ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Vaên phoøng ñaïi dieän
I . Trụ sở chính :

 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Kiến Trung
 Địa chỉ  : 408 Nguyễn Tri Phương - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng
 Điện thoại  : 0236.3562063 – 3843050 - 3647967. Fax: 02363.562.061
 Email  : contact@kientrung.com.vn