ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Vaên phoøng ñaïi dieän
I . Trụ sở chính :

 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Kiến Trung
 Địa chỉ  : 56 Nguyễn Tri Phương - Q Thanh Khê - Tp Đà Nẵng
 Điện thoại  : 0511.3562063 – 3843050. Fax: 05113.562.061
 Email  : contact@kientrung.com.vn

II. Văn phòng đại diện:

 Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Kiến Trung
 Trưởng văn phòng đại diện  : KTS. Phạm Điền Trung
 Địa chỉ  : 646A Tôn Đức Thắng - Hòa Khánh Nam - Liên Chiểu - Tp Đà Nẵng
 Điện thoại / Fax  : 05113.739.143
 Email  : vpddkientrung@gmail.com