ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình nhaø ôû
Nhà ở bà Nguyễn Thị Ngọc Địa chỉ: Tổ 5 phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

Döï aùn khaùc