ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình nhaø ôû
CHUNG CƯ VẬN ĐỘNG VIÊN Địa điểm xây dựng : Số 38 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Chủ đầu tư: Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm huấn luyện và đào tạo vận động viên TPĐN. Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Thiết kế & Xây dựng Kiến Trung. Chủ nhiệm dự án: KTS. Phan Đức Hải

Kiến trúc:


               KTS. Nguyễn Xuân Diệu Hiền
               KTS. Dương Huyền Ngọc Phú
               KTS. Hồ Huy Hùng

Kết cấu:


               KS. Lê Viết Long
               KS. Trần Ngọc Vũ

Các bộ môn kỹ thuật khác:

               KS. Đinh Thế Hoa
               KS. Nguyễn Hồ Xuân Thịnh
               KS. Phạm Hồng Trường

Quản lý kỹ thuật :

KS. Phan Thị Tám

 
 
Döï aùn khaùc