ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình theå thao
Trung tâm huấn luyện, đào tạo vận động viên TP. Đà Nẵng (GĐ1)
NHÀ GIẢNG DẠY THỂ CHẤT ĐA NĂNG – TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH TP ĐÀ NẴNG
CÔNG TRÌNH: BỂ BƠI THÀNH TÍCH CAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ : 47 tỷ Tổng diện tích : 8.871 m2