ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Dòch vuï Thöông maïi
Chợ và khu phố chợ Trung tâm huyện Di Linh. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Long Việt. Diện tích: 12.300m2. Địa điểm: Thị trấn Di Linh - tỉnh Lâm Đồng

Döï aùn khaùc