ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Dòch vuï Thöông maïi
Siêu thị RoSa - Bài Thơ. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Bài Thơ. Diện tích: 4.964m2. Địa điểm: 38 Thái Phiên - Tp Đà Nẵng

Döï aùn khaùc