ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Dòch vuï Thöông maïi
Dự án Khu phố chợ Nam Phước, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 (CIENCO5) làm chủ đầu tư theo công văn số 2434/UBND-KTN ngày 11/07/2011 của UBND tỉnh Quảng Nam. Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại quyết định số 3077/QĐ-UBND ngày 28/09/2011, Chủ trương thu hồi đất để xây dựng Dự án được UBND tỉnh ra thông báo số 391/TB-UBND ngày 12/10/2011.
Công trình: Chợ Nam Phước
Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 569 thuộc Tổng Công ty Xây dựng Công trình giao thông 5 (CIENCO5)
Diện tích toàn khu đạt 22,477ha trong đó diện tích đất dịch vụ để xây dựng khu phố chợ Nam Phước có diện tích 12.500m2 nằm ở vị trí trung tâm dự án
Tổng vốn đầu tư: 37 tỷ
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế & xây dựng Kiến Trung
Thời gian thực hiện: 01/2012

Döï aùn khaùc