ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình Du lòch - Khaùch saïn
Khách sạn Mỹ Khê - Đức Long. Địa chỉ: Khu T20 - Phước Mỹ - Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng. Diện tích: 9339m2.
Địa chỉ: Khu T20 - Phước Mỹ - Sơn Trà - Thành phố Đà Nẵng.
Diện tích: 9339m2.
Chủ đầu tư: -Bộ tư lệnh Quân khu 5
                      -Công ty TNHH Đức Long Dung Quất
Vốn đầu tư: 289 tỷ
Đơn vị thiết kế: Công ty cổ phần Tư vấn - Thiết kế & Xây dựng Kiến Trung
Thời gian thực hiện: 03/2010

Hình ảnh thiết kế:
 
Döï aùn khaùc