ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình Du lòch - Khaùch saïn
Khách sạn DE LAMOUR. Địa điểm xây dựng: Lô 07-08 B2.1 đường Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Công trình: Khách sạn DE L'AMOUR
Địa điểm xây dựng: Lô 07-08 B2.1 đường Võ Nguyên Giáp, phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM&DV Lộc Phúc An Khang
Cấp công trình: Cấp II
Chiều cao: 11 tầng
Tổng số phòng nghỉ: 40 phòng

Hình ảnh Thiết kế:


Döï aùn khaùc