ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình Du lòch - Khaùch saïn
Tổ hợp Khách sạn - Nhà hàng & Vui chơi giải trí Đại Bàng
 Địa chỉ: Đường Trần Phú - phường Nguyễn Du - TP. Hà Tĩnh
Diện tích: 4.216m
Chủ đầu tư:
Tổng vốn đầu tư:
Thời gian thực hiện: 2015

HÌNH ẢNH THIẾT KẾ:
Döï aùn khaùc