ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình Du lòch - Khaùch saïn
Khách sạn & Resort Biển Vàng. Địa điểm: Xã Bảo Ninh -TP. Đồng Hới - tỉnh Quảng Bình
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Vương Thuận

- Tổng diện tích quy hoạch: 22074,2 m2

- Tổng mức đầu tư:

Hình ảnh thiết kế:


Döï aùn khaùc