ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Tö vaán giaùm saùt - Quaûn lyù döï aùn
Trung tâm Văn hóa các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên
Địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung tại KCN Hòa Khành - Liên Chiểu - Đà Nẵng
NHÀ LÀM VIỆC HĐND – UBND HUYỆN NÚI THÀNH
Dự án: Trung tâm điều hành Tập đoàn Đức Long Gia Lai