ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Tö vaán giaùm saùt - Quaûn lyù döï aùn
Trung tâm Văn hóa các tỉnh Miền Trung - Tây Nguyên

Địa điểm:

Chủ đầu tư: 

Diện tích sàn xây dựng:

Số tầng:

Vốn đầu tư:

Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Tư Vấn Thiết Kế & XD Kiến Trung.

Thời gian thực hiện: 2014

Hình ảnh:

Döï aùn khaùc