ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Tö vaán giaùm saùt - Quaûn lyù döï aùn
Dự án: Trung tâm điều hành Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Địa điểm: Số 90 đường Lê Duẩn -Thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai.

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Tập Đoàn Đức Long Gia Lai.

Diện tích sàn xây dựng: 9.505m2

Số tầng: 14

Vốn đầu tư: 150 tỷ

Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty Tư Vấn Thiết Kế & XD Kiến Trung.

Thời gian thực hiện: 2014

Hình ảnh:

 
Döï aùn khaùc