ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Tö vaán giaùm saùt - Quaûn lyù döï aùn
NHÀ LÀM VIỆC HĐND – UBND HUYỆN NÚI THÀNH

 Địa điểm:  Thị trấn Núi thành , huyện Núi Thành, Tỉnh Quản Nam.

Diện tích: 3.689,86m2m2

Vốn đầu tư: 33.998.999.000 VND

Đơn vị tư vấn giám sát:Tư Vấn Thiết Kế & XD Kiến Trung.

Thời gian thực hiện: 2014-2015

Hình ảnh:

Döï aùn khaùc