ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình tröôøng hoïc
Xã 3- Huyện Đông Giang - Tỉnh Quảng Nam
Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Đông Á. Địa điểm xây dựng: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Thương mại bao gồm các hạng mục Khối hiệu bộ và Khối học tập.