ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình tröôøng hoïc
Trường Cao đẳng Thương mại bao gồm các hạng mục Khối hiệu bộ và Khối học tập.
Địa điểm: Đường Dũng Sĩ Thanh Khê - Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Bộ Thương mại.
Vốn đầu tư: 31 tỷ
Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư vấn Thiết kế & XD Kiến Trung
Thời gian thực hiện: 2008
 
Döï aùn khaùc