ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình tröôøng hoïc
Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi
Công trình: Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi.
Địa điểm: phường Trần Phú - tỉnh Quảng Ngãi
Diện tích: 112.583m2
Chủ đầu tư: Trường chính trị tỉnh Quảng Ngãi
Tổng vốn đầu tư:
Thời gian thực hiện: 2011

Hình ảnh:

Döï aùn khaùc