ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Coâng trình tröôøng hoïc
Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Đông Á. Địa điểm xây dựng: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Công trình: Trường Đại học Đông Á
Địa điểm xây dựng: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng
Chủ đầu tư: Đại học Đông Á
Tổng mức đầu tư:
Diện tích đất: 10.728,8m2
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế & xây dựng Kiến Trung
Thời gian thực hiện: 01/2012


 
Döï aùn khaùc