ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Cao oác - Vaên phoøng - Truï sôû
Trụ sở làm việc Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Gia Lai. Địa điểm: Số 1 đường Hai Bà Trưng -Thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai. Chủ đầu tư: Văn phòng UBND Tỉnh Gia Lai.
Địa điểm: Số 1 đường Hai Bà Trưng -Thành phố Pleiku - tỉnh Gia Lai.
Chủ đầu tư: Văn phòng UBND Tỉnh Gia Lai.
Diện tích: 31.612m2
Vốn đầu tư: 66 tỷ
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế & XD Kiến Trung.
Thời gian thực hiện: 2011
 
Hình ảnh thiết kế:
 

Một số hình ảnh thực tế:

 
Döï aùn khaùc