ÑOÁI TAÙC - KHAÙCH HAØNG
Cao oác - Vaên phoøng - Truï sôû
Nhà điều hành sản xuất Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Trung
Chủ đầu tư: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA (EVNNPT) - BAN QL DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN MIỀN TRUNG 
Diện tích: 4.216M2
Tổng vốn đầu tư:
Địa điểm: Đường Nguyễn Hữu Thọ - TP. Đà Nẵng
Tư vấn thiết kế: Công ty CP Tư Vấn Thiết Kế & XD Kiến Trung
Thời gian thực hiện: 11/2015

Một số hình ảnh thiết kế:


Döï aùn khaùc